• Bisexualita – přibližně vyrovnaná erotická a citová náklonnost k osobám obou pohlaví.

 • Coming out – proces rozpoznání, sebeuvědomění, přiznání své sexuální orientace a schopnost sdělit ji důležitým osobám (rodičům, přátelům).

 • Cross-dressing – převlékání do šatů opačného pohlaví, často doplněné o další atributy opačného pohlaví (např. líčení).

 • Egodystonní homosexualita – homosexuální orientace, s níž její nositel není zcela vyrovnán nebo ji vnitřně odmítá, viz coming out.

 • Egosyntonní homosexualita – homosexuální orientace, s níž je její nositel vyrovnán a ztotožňuje se s ní. Není považována za zdravotní poruchu.

 • Falometrické vyšetření – pomocná laboratorní metoda, která měří drobné změny velikosti penisu v závislosti na různých erotických podnětech, užívá se při nejistotě v sexuální orientaci a také při diagnostice některých sexuální deviací.

 • Gay – pojmenování pro homosexuála (původně z angličtiny, kde znamená „veselý"), někdy se užívá obecně pro muže i ženy, jindy jen pro muže. Kromě vlastní homosexuální orientace předpokládá alespoň určité sebeuvědomění a ztotožnění se sexuální orientací.

 • Gay komunita / subkultura – soubor specifických norem, hodnot, vzorů chování a životních stylů, který charakterizuje určitou skupinu v rámci dominantní kultury. Subkultura poskytuje prostor a čas, ve kterém se minorita setkává a může uskutečňovat sebe sama. Prostor gay subkultury můžeme rozdělit na veřejný (bary, kluby, organizace...) a soukromý (vlastní domovy).

 • Heterosexualita - převažující nebo výlučná erotická a citová náklonnost k osobám opačného pohlaví.

 • Homosexualita – převažující nebo výlučná erotická a citová náklonnost k osobám stejného pohlaví.

 • HIV/AIDS – znamená onemocnění způsobené virem HIV (ať již došlo k rozvoji AIDS či ne). HIV je zkratka z anglického Human Immunodeficiency Virus, tedy virus lidského selhání obranyschopnosti, AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrom) pak pokročilé stadium HIV infekce, kdy již došlo k selhání obranyschopnosti.

 • Homofobie – doslova strach z homosexuality, častěji se užívá ve smyslu přijetí netolerantních postojů a předsudku vůči homosexuálům.

 • Homosexuální identifikace – vnitřní ztotožnění se s homosexuálním cítěním.

 • Homosexuální orientace (preference) – převažující nebo výlučná erotická a citová náklonnost k osobám stejného pohlaví, viz homosexualita.

 • Homosexuální chování – v širším slova smyslu zahrnuje všechny aktivity směřující k nalezení a navázání erotického a sexuálního vztahu s osobou stejného pohlaví, v užším slova smyslu pak pohlavní styk (nejen soulož) s osobou stejného pohlaví.

 • Lesba – pojmenování pro homosexuálně orientovanou ženu. Některé ženy je považují za urážlivé, jiné se k němu naopak hrdě hlásí.

 • Transsexualita – úplná porucha pohlavní identity, projevující se odmítáním vlastního tělesného pohlaví, úplným ztotožněním se s pohlavím opačným a touhou tento stav změnit.

 • Transsexualita „male to female" – znamená transsexualitu biologických mužů, kteří se cítí a jednají jako ženy.

 • Transgender – zastřešující termín pro všechny, kteří nějakým způsobem překračují a nabourávají hranice mezi tradičními představami mužství a ženství. Řadí se sem např. transsexuálové, transvestité, cross-dressers, hermafrodité...

 • Transsexualita „female to male" – znamená transsexualitu biologických žen, které se cítí a jednají jako muži.

 • Transvestitismus – částečná porucha pohlavní identity, je častější u mužů. Projevuje se buď převlékáním spojeným s erotickým vzrušením (tzv. fetišistický transvestitismus) nebo se sociálním vystupováním v opačné pohlavní roli (tzv. transvestitismus dvojí role), není přítomna touha po trvalé změně pohlaví.

 • Travestie – kulturní fenomén, jedná se o muže, často homosexuální, kteří se převlékají do šatů opačného pohlaví za účelem kulturního vystoupení imitujícího slavné ženy.